Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
 

 

 

 

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI 

25.03.2011 tarihli ve27885 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" Zirai ilaç ve bitki koruma ürünleri üreticilerinin ruhsatlarını yenilemek için veya yeni müracaatlarda bulunanların yükümlülükleri ve ilgililerce yapılacak düzenlemeleri kapsamaktadır.

Buna göre;

Yönetmelik EK-I'de bulunan yer alan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar"da belirtilen özelliklere sahip bitki koruma ürünleri, insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli kabul edilir.

Bitki koruma ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin en aza indirilerek, insan sağlığı ve çevre açısından yeterli seviyede koruma sağlanması esastır.

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri, Bakanlığın izni dışında yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.

Yönetmeliğe göre ;

Bitki koruma ürünü ruhsat müracaatında bulunanların etiket, sınıflandırma ve ambalajlama ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak,
b) Yönetmelik hükümlerine göre bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasınısağlamak,
c) Genel Müdürlüğün talebi halinde bitki koruma ürününün bileşimi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgileri vermek,
ç) Genel Müdürlüğün talebi halinde aşağıda yer alan bilgileri temin etmek;
1) Bitki koruma ürününün sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi için kullanılan veriler,
2) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin EK-7’sinde yer alan Kısım II Bölüm A’ya uygun olarak alınmış uygunluk belgesi de dahil olmak üzere, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ambalajlama gerekleri ile ilgili olan her türlü bilgi,
3) EK-1’de yer alan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar’a göre güvenlik bilgi formu için kullanılan veriler.
d) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde yer almasa dahi, tehlike özelliği bulunan maddeler için ruhsat müracaatında bulunan firmalar aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümleri uygular.

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması,amblajlanması ve etiketlenmesi "Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" esaslarına dayanılarak yapılır.

Ayrıca ürüne ait detaylı olarak düzenlenmesi de esasa bağlanmıştır.

- Tanıtma bilgileri ve esasları

- Kullanma Bilgileri ve Esasları

- Korunma bilgileri ve esasları

- Kısıtlama bilgileri ve esaslar

- Bilgilerin etikette yer alış şekli

- Etikette renk ve şekil

Etiketin Düzenlenmesi, Onaylanması ve Değiştirilmesi

Yönetmeliğin doğru uygulanması için Bakanlık istenilen etiket örneğini de EK 2 de üreticilerin dikkatine sunmaktadır.Bu amaçla;

- Etiketin düzenlenmesi

- Etiket örneğinin incelenmesi ve onaylanması

- Örnek etiketin durulması

- Etiketlerde yapılacak değişiklikler ve değişikliklerin onayı,

- Etikette fiyadeğişikliği

esas ve uygulama prosedüreleri yönetmeliğin Beşinci bölümüde verilmiştir.

Bu yönetmelik ile 23/3/2010 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce ruhsat alınmış bitki koruma ürünlerinin durumu için ;

- Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin etiketlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre onaylanması amacıyla Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlar 30/6/2011 tarihinden sonra yapılır.


Daha önce onaylı etiketlerin durumu

- Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2011’dir. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.

Doruk Sistem olarak Bitki koruma ürünü üreten firmalarımız için hazırladığımız hizmet paketi için iletişime geçin .

Güvenlik bilgi formlarınızı ve etiketlerinizi biz hazırlayalım, ürün ruhsatlandırmanızda ve yönetmeliğe uyum sağlamanızda yardımcı olalım

Üstelik bunların hepsini, yönetmeliklerde belirtildiği gibi, akredite kurum tarafından sertifikalanmış uzmanlarımız ile yapalım

Hemen Arayın 0 216 518 09 45 veya info@doruksistem.com.tr ile iletişime geçiniz.

 

Yönetmelik için Tıklayınız