Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

IPPC - EKÖK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPPC – Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi Giriş

2008/1/AB Direktifi ( 96/61/AB “IPPC Direktifi’nin güncellenmiş hali) yüksek kirletici potansiyeline sahip sanayi ve tarım faaliyetlerinin tüm çevresel etkilerini içine alacak şekilde tek bir çevresel izin almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bahse konu izin belgesi sadece belirli çevresel koşulların yerine getirilmesi halinde düzenlenebilir; böylece şirketlerin sebep olabilecekleri herhangi kirliliği önleme ve azaltma hususlarında kendi sorumlulukları olacak.

Entegre kirlilik önleme ve kontrol, Direktifin ek I’inde de belirtildiği üzere yüksek kirletici potansiyeline sahip yeni veya mevcut endüstriyel veya tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır (enerji sanayi, metallerin üretimi ve işlenmesi, madencilik sektörü, kimya sanayii, atık yönetimi, canlı hayvan yetiştiriciliği, v.b.).

96/61/AB IPPC Direktifinin orijinalinin türkçe versiyonunu buradan bulabilirsiniz.

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile ikame edilmesi (EED)

2008/1/AB Direktifi, 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile ikame edilmiştir (EED). Bu konuda daha fazla bilgi için “EED nedir?” başlıklı bölüme bakınız.

Mevcut En İyi Teknikler (MET)

Mevcut En İyi Teknikler (MET) Endüstriyel Emisyonlar Direktifinde ve Entegre Çevre İzinleri konulu Yönetmeliğin 3. maddesinde tanımlanmış olup, esas itibariyle, maliyet ve faydaları göz önünde bulundurulduğunda, çevrenin yüksek düzeyde korunmasına yönelik en etkili tekniklerdir.

MET’lerin, yalnızca bir işletme içerisinde kullanılan teknolojiyi ifade etmediği, bunun yanı sıra işletmenin tasarlanma, kurulma, işletme ve bakım şekline de atıfta bulunduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Bazı MET’ler, sağduyudan kaynaklanan basit sonuçlar olup herhangi bir yatırım gerektirmemektedir.

Uygulamada, verilen bir tekniğin MET olarak düşünülebilmesi için, aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurulmalıdır:

- Eğer sözkonusu teknik herhangi bir MET referans dokümanında (BREFler) MET olarak anılıyorsa o zaman MET’tir.

- Eğer herhangi MET referans dokümanında (BREFler) MET olarak anılmıyorsa, sözkonusu teknik Entegre Çevre İzni yönetmeliğinin Ek III listesinde yer alan kriterler gözönünde bulundurularak MET olup olmadığına bakılmalıdır. Bu kriterler şunlardır:

o Düşük atık oluşumuna neden olan teknolojilerin kullanımı; 
o Daha az tehlikeli maddelerin kullanımı; 
o Proseste kullanılan ve üretilen maddelerin ve uygun olduğu durumlarda atık maddelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünün geliştirilmesi; 
o Endüstriyel ölçekte başarıyla denenmiş benzer proses, tesis veya işletme yöntemleri; 
o Bilimsel bilgi ve anlayıştaki teknolojik ilerleme ve değişiklikler;
o İlgili emisyonların doğası, etkileri ve hacmi;
o Yeni kurulacak veya mevcut tesislerin faaliyete geçme tarihleri;
o Mevcut en iyi tekniklerin uygulamaya konulması için gerekli süre
o Proseste kullanılan hammaddelerin (su dâhil) niteliği, tüketimi ile enerji verimliliği;
o Emisyonların çevre üzerindeki genel etkisini ve riskleri önleme veya en aza indirme gerekliliği;
o Kazaları önleme ve çevre açısından yaratacağı sonuçları minimuma indirme gerekliliği;
o Uluslararası kamu kuruluşları tarafından yayınlanmış bilgiler.

MET Referans Dokümanı (BREF)

BREF, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bir MET Referans Dokümanıdır. BREF’ler endüstri uzmanları, üye ve aday ülke yetkilileri, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan teknik çalışma grupları arasındaki bilgi alışverişine dayanmaktadır. Bu bilgi alışverişi, Komisyonun Sevil’de bulunan Avrupa Entegre Kirliliği Önleme ve Koruma (IPPC) Bürosu tarafından koordine edilmektedir (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/).

 

2006 yılında, Avrupa IPPC Bürosu 33 BREF’ten oluşan ilk BREF dizisini tamamlayarak kesinlik kazanan ilk dokümanları incelemeye sundu. Her bir BREF, 100 kadar uzmanı kapsayan iki ya da üç yıllık bir sürecin ürünü niteliğindedir. Genellikle, ilgili endüstriler, BREF’e karşılık gelen endüstri/sektör birliği aracılığıyla sözkonusu süreçte katılımcı olarak yer alabilirler. Süreç hakkında detaylı bilgi için, sözkonusu sürece ilişkin kuralları ortaya koyan 2012/119/EU sayılı AB Komisyonu Yürütme Kararı’nı inceleyebilirsiniz.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ adresinde BREF listesini görebilir ve indirebilirsiniz.

Bu web sayfasının hazırlandığı sırada adı geçen websitesinden erişilebilecek BREF dökümanları aşağıdakilerdir: 

1. Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayi
2. Seramik Üretimi Sanayi
3. Kimya sanayiinde atık suların ve atık gazların arıtılması ve yönetimi
4. Ekonomi ve Çapraz Medya Etkileri
5. Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar
6. Enerji Verimliliği
7. Demirli Metaller İşleme Sanayi
8. Gıda, İçecek ve Süt Endüstrisi
9. İzlemenin Genel İlkeleri (BREF değil, ancak sözkonusu websitesine dahil edilmiş bir ek kılavuz) 
10. Endüstriyel Soğutma Sistemleri
11. Yoğun kümes hayvancılığı ve domuz yetiştiriciliği
12. Demir ve Çelik Üretimi
13. Büyük Yakma Tesisleri
14. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asit ve Gübre Sanayii
15. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar – Katılar ve Diğer 
16. Büyük Hacimli Organik Kimyasal Sanayi
17. Madencilik Faaliyetlerinde Artık ve Atık Kayaların Yönetimi 
18. Cam Üretimi
19. Organik Özel Kimyasallar Üretimi
20. Demirli Olmayan Metal Sanayii
21. Klor-Alkali Üretimi
22. Polimerlerin Üretimi
23. Özel İnorganik Kimyasalların Üretimi
24. Kağıt Hamuru ve Kağıt Sanayii
25. Madeni Yağ ve Gaz Rafinerileri
26. Mezbahalar ve Hayvansal yan ürünleri endüstrileri
27. Demirhaneler ve Dökümhaneler Endüstrisi
28. Metal ve Plastik Maddelerin Yüzey İşlemesi
29. Organik Solventler Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri
30. Deri tabaklama sanayii
31. Tekstil endüstrisi
32. AtıkYakma
33. Atık Arıtma Endüstrisi

Buradan da Türkçe’ye çevrilmiş olan BREF’leri görebilir ve indirebilirsiniz.

BREF’ler, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (Entegre Çevre İzinleri Yönetmeliğinin Ek I’ine karşılık gelen) kapsamına giren her bir faaliyete ilişkin olarak nelerin AB seviyesinde MET olarak kabul edildiğini tanımlamaktadır. Bu şekilde BREF’ler, bir endüstrinin çevresel performansını ve dolayısıyla da çevreyi genel anlamda iyileştirmeye yönelik olarak teknik ve ekonomik açıdan yapılabileceklere ilişkin bilgi verirler. BREF’ler ya belirli endüstriyel faaliyetlere indirgenebilirler (dikey’ BREF’ler; ”Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayileri” ya da ”Seramik Üretim Sanayi” gibi) ya da birçok farklı endüstriyel faaliyeti etkileyen sektörler arası konularla ilgili de olabilirler (‘yatay’ BREF’ler; ”Ekonomi ve Çapraz-Medya Etkiler ya da ”Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar” gibi).

Bir BREF, kirlilik önleme ve kontrol tekniklerine ilişkin bir ders kitabı değildir çünkü bu konuda geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu nedenle de içeriği, MET’in belirlenmesine olanak sağlayacak nitelikte bilgilerle ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi kapsamında yaklaşan teknikler ile sınırlıdır.

BREF’ler tesislerin işletmecileri (Entegre Çevre İzni başvurusuna hazırlık esnasında), Yetkili Merci (izin yazan yetkililer ve politika oluşturucular) ve genel olarak kamu tarafından kullanılmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.