Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ
 

 

Tebliğ Metni İçin Tıklayınız

Kısıtlı Kimyasal Listesi İçin Tıklayınız

ÜRÜN GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE "BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ" YAYINLANDI

Piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları 14/01/2015 Tarih ve 29236 Nolu Resmi Gazetede yayınlanarak düzenlendi.

Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve ek-1’de yer alan tüketici ürünlerini kapsamaktadır.

Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sınırlamalar 

Bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünler için belirlenen kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu Tebliğin ek-1’inde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Bu Tebliğin;

a) ek-1’inde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü satırları yayımı tarihinde,

b) ek-1’inde yer alan tablonun diğer satırları 21/5/2015 tarihinde,

c) diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ayrıntılı Bilgi İçin Bizi Arayın.