Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

BKÖP
 

 

     BKÖP Belgesi Tebliği için tıklayınız

BÜYÜK KAZALARI ÖNLEME POLİTİKASI (BKÖP) BELGESİ

SEVESO Kapsamında üst veya alt seviyeli olarak belirlenmiş kuruluşların;

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen alt ve üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği Büyük Kazaları Önleme Politikası (BKÖP) belgesi hazırlamaları veya hazırlatmaları gerekmektedir.

Hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından paraflanır, son sayfası ıslak imza ile imzalanır ve imza sirkülerinin bir kopyası belge ekine konur. BKÖP belgesini imzalayan kişinin işletmeci tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi de BKÖP belgesine eklenir.

BKÖP Belgesi Formatı; 24/01/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ek-1’inde belirtilen biçim ve genel kurallardan ilgili olanları dikkate alınarak hazırlanan ve bu yeni yayınlanacak BKÖP Tebliğinin ekinde belirtilen BKÖP belgesinde bulunması gerekli bilginin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralamasını içeren belge düzeninde olmalıdır.

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluşa ait Bilgiler

Bu bölümde aşağıdaki bilgiler yer alır:
1.1 İşletmecinin unvan veya adı/soyadı ile adresi,
1.2 Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ticari unvanı ve adresi,
1.3 Bağlı bulunduğu şirket grubu,
1.4 Kuruluşun vergi numarası, telefon, faks numaraları ve e-posta adresi,
1.5 Bağlı bulunduğu organize sanayi bölgesi,
1.6 Nace kodu,
1.7 Belgenin hazırlandığı tarih ve revizyon numarası (Örneğin; BÖKP-2016/Rev.1, BKÖP-2018/Rev.2 vb.),

İKİNCİ BÖLÜM

BKÖP Belgesinin Unsurları

2.1. Politikanın Amacı
Bu bölümde; kuruluşta büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanması için GYS’nin kurulduğu ve sürekliliğinin sağlandığı taahhüt edilir.

2.2. Politikanın İlkeleri
Bu bölümde;
2.2.1 Büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılmasına yönelik mevzuata uygunluk açıklanır.
2.2.2 BKÖP ile GYS arasındaki ilişki açıklanır.
2.2.3 İşletmede varsa diğer yönetim sistemlerinin (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 vb) ve/veya uluslararası standartların uygulandığı belirtilir.
2.2.4 Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içerisinde yaşanan deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen büyük kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgilerin temin edildiği ve kuruluş içerisinde değerlendirildiği taahhüt edilir.
2.2.5 Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde politikanın güncelleneceği taahhüt edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Yönetim Sistemi


İşletmeci;

3.1. Organizasyon ve Personel

3.1.1. Kuruluşta büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla uygun bir organizasyon yapısının kurulduğunu,
3.1.2. Organizasyonda yer alacak, tüm personelin görev ve yetkilerine uygun olarak sorumluluklarının tanımlandığını,
3.1.3. Alt işveren çalışanları da dâhil kuruluştaki tüm çalışanlar için gerekli olan eğitimlerin sağlandığını,
3.1.4. Büyük kazaların önlenmesine yönelik alt işverenler ile işbirliği içerisinde çalışıldığını,
3.1.5. Çalışanlar arasında, güvenlik kültürünün oluşturulduğu ve devamı için faaliyetlerin gerçekleştirileceğini,
3.1.6. Büyük kazaların önlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin uygun usullerle dokümante edildiğini,
3.1.7. Büyük kazaların önlenmesine yönelik kuruluşta gerçekleştirilen her türlü faaliyetin desteklenmesi amacıyla yeterli kaynağın ayrıldığını,
3.1.8. Kuruluşun, çevresinde bulunan diğer kuruluşlar ve yetkili idareler ile gerekli bilgi alış verişinin sağlanacağını,

3.2. Büyük Kaza Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3.2.1. Dâhili ve harici nedenlerden kaynaklanabilecek büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin kullanıldığını,
3.2.2. Tehlikeli maddenin niteliğine göre kuruluşta; toksik yayılım, patlama ve yangın olaylarının hangilerinin meydana gelebileceği belirtilerek, kantitatif bir risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bu risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen bütün önlemlerin alındığını,
3.2.3. Kuruluşta tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansının yönetmelikte belirtilen mümkün olan en yüksek önlem seviyesine indirildiğini,

3.3. İşletim Kontrolü

3.3.1. Güvenli işletme için bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan prosedür ve talimatların bulunduğunu,
3.3.2. Kuruluştaki depolama ve proses gibi tüm faaliyetlerin işletimi esnasında kullanılan izleme, kontrol ve alarm sistemlerinin bulunduğunu,

3.4. Değişimin Yönetimi

3.4.1. İşletmede uygulanan değişiklikler için prosedürlerin bulunduğunu ve bu prosedürlere göre faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
3.4.2. Değişiklikleri planlamak veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler yapıldığını,
3.4.3. Personel değişiminin izlenmesi ve kontrol edilmesine ilişkin prosedürlerin bulunduğunu,

3.5. Acil Durumlar için Planlama

3.5.1. Büyük kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik bir acil durum planlamasının yapıldığını, kuruluşta uygulandığını ve gerekli hallerde güncelleneceğini,
3.5.2. Yapılan acil durum planlamasının düzenli aralıklarla tatbik edildiğini,

3.6. Performansın İzlenmesi

3.6.1. İşletmenin, insan ve çevre güvenliği açısından performansının izlenmesi, GYS içerisinde belirlenen hedeflerle karşılaştırılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için prosedürlerin oluşturulduğunu,
3.6.2. İşletmede ramak kala durumlarının izlenmesi, raporlanması ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetler belirlenerek büyük kazaların önlenmesine ilişkin gerekli prosedürlerin bulunduğunu,
3.6.3. Performansı geliştirmeye yönelik hedeflerin olduğunu,

3.7. Denetleme ve İnceleme

3.7.1. BKÖP ve GYS’nin sistematik ve periyodik bir şekilde denetlenip, gözden geçirilmesi için prosedürlerin oluşturulduğunu,

taahhüt eder.

Ayrıntılı bilgi için Lütfen irtibata geçiniz