Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

FAQ ABOUT TURK REACH (KKDIK) IV
 

 

 

TURKREACH KDIK MAIN PAGE

 

TURKREACH KDIK FAQ PART I

TURKREACH KDIK FAQ PART II

TURKREACH KDIK FAQ PART III

TURKREACH KDIK FAQ PART IV

TURKREACH KDIK FAQ PART V

TURKREACH KDIK FAQ PART VI

TURKREACH KDIK FAQ PART VII

TURKREACH KDIK FAQ PART VIII

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR IV

6.8 Kayıt ücreti ne kadar?

Bir madde için kayıt ücreti kayıt tonajına, firma büyüklüğüne ve sunumun türüne göre değişmektedir. Ortak kayıtlar için, ayrı ayrı yapılan kayıtlarla karşılaştırıldığında düşük ücret ve ödemeler söz konusudur. KOBİ’lerin her kategorisi için ayrı ücretler belirlenmiştir. Bununla birlikte KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre gizlilik talepleri için yapılan başvurularda ilave ücret alınır.

KKDİK Yönetmeliği Madde 59’da ücretler için temel hükümler yer almaktadır. Kayıt işlemi için Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinde belirtilen ücret ödenir.

6.9 Türkiye dışında yerleşik madde imalatçısı KKDİK kapsamında kayıt yapabilir mi?

Hayır. Bir maddenin kayıt edilmesi yükümlülüğü sadece Türkiye içinde yerleşik aktörlere uygulanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi başına bulunan, karışımın ya da bazı durumlarda eşyanın içinde bulunan maddelerin kaydı, Türkiye’de yerleşik ithalatçıları tarafından yapılmak zorundadır. Bu da her ithalatçının maddeyi kayıt ettirmesini gerektirir. Bununla birlikte, KKDİK Yönetmeliği Madde 9(1)’e göre, Türkiye dışında yerleşik bir madde imalatçısı, bir karışımın formülatörü veya bir eşya üreticisi, kayıt kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilci atayabilir. Bu da Türkiye dışından imalatçıların yer aldığı tedarik zincirinde Türkiye ithalatçılarını bu maddelerin kayıt edilmesi yükümlülüğünden kurtarmaktadır. Onlar bu tek temsilcinin alt kullanıcıları olarak kabul edilecektir.

Tek Temsilcinin görevlerine ilişkin daha fazla bilgiyi bu SSS’nin Bölüm 4 ve Kayıt Rehberi’nin 1.5.3.4-‘Türkiye dışında yerleşik imalatçının tek temsilcisi’ başlığı altında bulabilirsiniz.

6.10 Bir karışımın ithalatçısının, tedarikçisinden karışımın bileşenleri ile ilgili bilgileri alamadığı durumda seçenekleri nelerdir?

Karışım ithalatçısı, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek için, ithal edilen karışımın bileşimiyle ilgili bilgilere sahip olmalıdır. KKDİK Yönetmeliği kapsamında ithalatçının ithal edilen karışım içindeki 1 ton/yıl miktarını aşabilen bütün maddelerin en azından tanımını ve yüzdesini bilmesi gerekir.

Türkiye dışında yerleşik tedarikçi gerekli bilgileri vermek konusunda isteksiz davranırsa ya da sağlayamazsa, ithalatçı için aşağıdaki seçenekler söz konusudur:

  • Karışımın formülatörü (tedarikçiden farklı ise) bulabilir ve gerekli bilgileri doğrudan ona sorabilir,
  • Türkiye dışında yerleşik formülatörü KKDİK Yönetmeliği Madde 9’a göre tek temsilci olarak atamayı teklif edebilir,
  • Karışımın bileşimini analitik ölçümlerle belirleyebilir,
  • Karışım için gerekli tüm bilgileri sağlayan alternatif bir tedarikçi bulabilir.

6.11 Üçüncü taraf temsilcisi kayıt yaptırabilir mi?

Hayır. KKDİK Yönetmeliği Madde 5’e göre bir imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcı, Yönetmelik çerçevesindeki zorunluluklara uyma konusunda diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili durumlarda alt kullanıcılarla tartışılması da dahil, Madde 12, Madde 19, Kısım 3 (Verilerin Paylaşılması ve Gereksiz Testlerden Kaçınılması) ve Madde 44 çerçevesindeki tüm işlemler için üçüncü bir tarafı atayabilir. Bu işlemlere kayıt işlemi dahil değildir. Tek temsilcinin aksine, üçüncü taraf temsilcisi, sadece (potansiyel) kayıt ettirenler arasındaki müzakerelerde rol alır; buna karşın onu atayan firmanın KKDİK Yönetmeliği kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler devam eder.

6.12 Kayıt ettirenlerin imalat ve ithalatı durdurmaları durumunda görevleri nelerdir?

Madde için kayıt yapılmış ise kaydın güncellenmesi (Madde 22) ve bilginin saklanması (Madde 32) yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu, bir maddenin imalatını veya ithalatını sonlandırmakta olan kayıt ettirenlerin Bakanlığa imal edilen veya ithal edilen yeni toplam tonaj (bu durumda 0 ton/yıl) hakkında bilgi vermesi anlamına gelir. Buna ek olarak kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği kapsamında görevlerini yerine getirmek için gerek duyduğu tüm mevcut bilgileri, maddenin imal edildiği, ithal edildiği, tedarik edildiği veya kullanıldığı (kendi başına veya bir karışım içinde) en son tarihten sonra en az 10 yıllık bir süre için saklamak zorundadır. Bu bağlamda, kayıt ettiren imalat ve ithalatı sonlandırmış olmakla birlikte hala maddeyi tedarik ediyor ve kullanıyorsa ‘en az 10 yıl’ olan süre başlatılmaz.

6.13 Madde 17(2) ya da Madde 18(2)’ye göre izole edilmiş ara maddenin kaydı, tonaj bandının değişmesi ile güncellenmek zorunda mıdır?

Madde 17(2) ya da madde 18(2)’ye göre izole edilmiş ara maddeyi kayıt ettiren imalatçı ya da ithalatçının, tonaj bandının değişmesi halinde bu kaydı genel olarak güncellemesi gerekmemektedir. Böyle bir kayıt dosyası, tonaj bandının iki durumda değişmesi halinde güncellenmelidir.

Durum 1: Kayıt, taşınan izole ara madde içinse ve 1000 ton/yıl eşik değerine ulaşılmışsa, kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği Ek 7’de belirtilen bilgileri, -kayıt dosyasında zaten yer almıyorsa- teslim ederek kaydını güncellemelidir.

Durum 2: Kayıt ettirenin izole ara maddenin imalatını ve ithalatını durdurması durumunda, kaydın güncellenmesini içeren, SSS 6.12’de tanımlanan sorumlulukları yerine getirmelidir.

6.14 Dosyanın hazırlanması sırasında bir hata yapılması durumunda kayıt dosyası nasıl düzeltilebilir?

Kayıt dosyanızı sunduktan sonra KKDİK Yönetmeliği Madde 22’ye göre kaydın güncellenmesini gerektiren nedenler dışında, kayıt dosyanızın düzeltilmesi ya da güncellenmesi gerektiğini fark edebilirsiniz. Tesadüfen dosyanızda yanlış bilgilerle karşılaşmanız (madde için yapılan değerlendirmeyi etkilemeyen çalışma özetlerinden birindeki yanlış bilgi gibi) ve bunu Bakanlığa dosyanızı ilettikten sonra fark etmeniz, bu durumlara örnek olabilir. Bu durumda dosya başlığında doğal güncelleme neden(ler)inizin yanı sıra önceki geçerli kayıt dosyası teslim referanslarını da belirterek dosyanızı güncellemelisiniz (örnek ‘en son teslim numarası’). Bu tür güncellemeler ücrete tabi olmayacaktır.

Bu hata, dosyanın uygunluk kontrolünü geçememesine neden olursa teslim edilen dosyanın güncellenmesi yerine yeniden ilk dosya teslimi gibi kayıt dosyası sunulmalıdır.

6.15 Kayıt dosyasının Bakanlığa sunumunun, tamlık kontrolünden ikinci kez geri çevrilmesi durumunda sonuçları ne olur?

Kayıt ettiren belirtilen son tarihler içinde dosyasını tamamlamakta ikinci kez başarısız olursa, Bakanlık, kayıt başvurusunu geri çevirecek ve kayıt ücretini iade etmeyecektir. KKDİK Yönetmeliği Madde 7’ye göre maddeler, kayıt altına alınmadığı sürece imal edilemez veya piyasaya arz edilemezler.

6.16 Tamlık kontrolü esnasında KKDİK Yönetmeliği Madde 21’e göre maddenin imalat veya ithalatının durdurulmasına dair bir yükümlülük var mı ?

Tamlık kontrolü sırasında, maddenin imalat veya ithalatının durdurulması için bir neden yoktur. Bununla beraber maddenin kaydı için ilk sunum eksik olduğunda, Bakanlık kayıt ettirene dosyayı tamamlaması için bir son tarih verir. Bu son tarihe kadar kayıt ettirene etkinliklerine devam için müsaade edilir. Kayıt ettiren, dosyayı güncellerse Bakanlığın tamlık kontrolünün sonucu ile ilgili kararı iletilinceye kadar maddenin imalatına veya ithalatına devam edilebilir. Kayıt ettiren, kaydın reddedilme kararının iletilmesi durumunda maddenin imalatını veya ithalatını durdurmalıdır.

6.17 Biyosidal ürünler içinde yer alan aktif maddelere kayıt numarası verilir mi? Bakanlık, bu maddelerle ilgili herhangi bir bilgiyi yayımlar mı ?

KKDİK, biyosidal ürünler içindeki aktif maddelere kayıt numarası vermez. Kayıt numarası sadece KKDİK Yönetmeliği Madde 20’ye göre kayıt ettiren tarafından Bakanlığa kayıt dosyaları tam olarak sunulan maddeler için verilir.

Biyosidal ürünlerdeki aktif maddeler hakkındaki bilgilere dair, Avrupa Komisyonu’nun sahip olduğu bilgilerin bir bölümü http://ec.europa.eu/environment/biocides  adresinde yer almaktadır.

6.18 Kayıt ettiren, üçüncü taraf temsilcisini değiştirmeye karar verdiğinde kaydını güncellemesi gerekecek mi ve bunun için bir ücret söz konusu mu?

Kayıt edenin üçüncü taraf temsilcisini değiştirmesi durumunda, yeni üçüncü taraf temsilcisinin hesabı yoksa KKS’de hesap açması gerekecektir. Üçüncü taraf temsilcisinin değişmesi durumunda, üçüncü taraf temsilcisine ait detayları güncellemek için kayıt ettiren aşağıdaki adımları izleyecektir:

http://online.cevre.gov.tr  adresinden Kimyasal Kayıt Sistemi uygulaması açılarak firma bilgileri kısmında yeni üçüncü taraf temsilcisini dahil eder: Kayıt ettiren - ve buradan Üçüncü Taraf Temsilcisi’ni ekle. Henüz kayıt dosyası teslim edilmediyse, her bir ortak kayıt için manuel olarak yeni üçüncü taraf temsilcisi seçilir.

Kayıt dosyasının teslimi sırasında üçüncü taraf temsilcisinin kayıt dosyasına dahil edilmesi KKDİK Yönetmeliği uyarınca gerekmediğinden kayıtla ilgili üçüncü taraf temsilcisinin güncellenmesi de yasal olarak gerekli değildir. Üçüncü taraf temsilcisinin güncellenmesi, kayıt ettirenin kendi insiyatifinde olduğundan KKDİK Yönetmeliği Madde 22, böyle bir güncelleme durumunu içermemektedir.

Bununla birlikte, kayıt ettiren, KKDİK Yönetmeliği Madde 22’deki herhangi bir nedenden ötürü güncel kayıt dosyası sunarken spesifik bir kayıt için üçüncü taraf temsilcisi değişimini bildirmek isterse bunu yapabilir.

Üçüncü taraf temsilcisinin kayıt dosyasında güncellenmesi için ücret gerekmez

7.1 Polimerleri kayıt ettirmek zorunda mıyım?

Polimerlerin kayıt edilmesine gerek yoktur; ancak Madde 7(3)’e göre daha önce tedarik zincirindeki bir aktör tarafından kayıt ettirilmemiş olan polimerdeki monomerler ile diğer kimyasallar aşağıda verilen her iki koşulun da sağlanması durumunda kayıt ettirilmelidirler (KKDİK Yönetmeliği, Madde 7(3)):

  • Polimer, monomer madde(ler)den veya monomer birimler biçiminde ve kimyasal bağ yapmış başka madde(ler)den ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içeriyorsa (yani bu koşulu yerine getirip getirmediğini kontrol ederken serbest veya bağlanmamış monomerler değerlendirilmeyecektir);
  • Monomer madde(ler)in veya diğer madde(ler)in toplam miktarı yıllık bir ton veya üzerinde ise (bu bağlamda toplam miktar, nihai polimerde bulunan bağlanmamış veya polimere kimyasal olarak bağlanmış toplam monomer veya diğer madde(ler)in toplam miktarıdır).

KKDİK Yönetmeliğinde monomer Madde 4(gg) ve polimer Madde 4(hh)’de tanımlanmıştır.

Bakanlık, anlamlı teknik ve geçerli bilimsel temellere dayanan, pratik ve maliyet etkin bir yol oluşturduğunda, polimerlerin kaydı için yükümlülükler getiren yasal düzenlemeler yapabilir. Detaylı rehber ve uygulamalı örnekler Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber’de verilmiştir

7.2 Monomerleri KKDİK Yönetmeliği Madde 17(2) veya 18(2)’e göre ara madde olarak kayıt ettirebilir miyim?

KKDİK Yönetmeliği Madde 7(2)’ye göre yerinde izole ara maddeler ve taşınmış izole ara maddeler için uygulanan azaltılmış kayıt şartları monomerlere uygulanmaz. Bu monomer sıkı kontrol şartları altında ara madde olarak kullanılsa bile tam kayıt dosyasının sunulması gerektiği anlamına gelir.

7.3 Polimer içindeki safsızlık nedir?

Polimer içindeki safsızlık ‘üretilen polimerin içinde bulunan ve istenmeyen bileşen’ olarak tanımlanmıştır. Safsızlık, monomerler ya da reaksiyona giren diğer maddeler gibi başlangıç maddelerinden veya üretim prosesi sırasında tamamlanmamış ya da ikincil reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Safsızlık, son ürünün içinde bulunmakla birlikte istenerek eklenmemiştir. Polimer içindeki safsızlıklara örnek olarak reaksiyona girmemiş monomerler ya da diğer maddeler, polimerizasyon katalizörü kalıntısı, ya da üretim prosesinden kaynaklanan kirlilikler verilebilir. Safsızlıkların nasıl ele alınacağına ilişkin detaylı bilgiler ve tanımlar Kimyasal Madde İsimlendirme Rehberi, Başlık 4.2.-‘İyi tanımlanmış bileşene sahip maddeler’, Başlık 4.3.-‘ Bilinmeyen veya Değişken yapıdaki Maddeler ya da Karmaşık tepkime ürünleri veya Biyolojik materyallerin Maddeleri’ ve Bölüm 5- ‘Maddelerin aynılığını kontrol etmek için kriterler’de bulunabilir.

7.4 Polimerdeki katkı maddesi ne demektir?

Bazı maddeler genellikle polimerlere, polimerik malzemelerin görünüşlerini ve/veya fiziko-kimyasal özelliklerini geliştirmek ya da ayarlamak için eklenir.

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(çç)’de yer alan madde tanımına göre polimerin kararlılığını korumak için eklenen katkı maddeleri polimerin bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında polimere bağlanmayan diğer katkı maddeleri, bir katkı maddesi olarak değil, karışımın bir bileşeni olarak görülmektedir.

Katkı maddeleri içeren bir polimerin ithalatçısı, polimerin kararlılığını sağlamak amacını taşıması şartıyla eklenen katkı maddelerini kayıt ettirmesi gerekmez. Bu nedenle maddenin bileşimine katkıda bulunan maddeler tam olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca, bir polimer karışımı içinde yılda en az 1 ton ithal edilen maddelerin kayıt edilmesine ilişkin genel bir yükümlülük bulunduğuna dikkat edilmelidir. Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber’de detaylı ve uygulamalı örnekler verilmiştir.

7.5 Kayıt yükümlülükleri dışında KKDİK Yönetmeliği kapsamında polimerler için başka yükümlüklerim var mı?

KKDİK Yönetmeliği kapsamında yer alan tedarik zinciri boyunca bilgi iletimi (Dördüncü Kısım), izin (Yedinci Kısım), kısıtlamalar (Sekizinci Kısım) polimerler için de uygulanır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi Monomer ve Polimerler için Teknik Rehber 3.2.2-‘İzin için başvuru’, 3.2.3-3.2.3-‘Kısıtlamalara uyum’, 3.2.4-‘Sınıflandırma ve etiketleme’ ve 3.2.5-‘Tedarik zinciri boyunca bilgi iletimi’ başlıkları altında verilmiştir.

7.6 Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğal polimerlerin imalatçıları ve ithalatçılarının kayıt yükümlülüğü var mıdır?

Doğal polimerler, özütlenme süreçlerinden bağımsız olarak (yani KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kriterleri karşılayabilirler ya da karşılayamayabilirler) doğada oluşan polimerizasyon reaksiyonunun bir sonucu olan polimerler olarak anlaşılmalıdır. KKDİK Yönetmeliği Madde 2(7)(a)’yı takiben

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(hh)’deki kriterleri karşılayan herhangi bir polimerin kayıt altına alınması gerekmez.

 KKDİK Yönetmeliği Madde 7(3)’e göre herhangi bir polimer imalatçısı veya ithalatçısının monomer maddeleri veya Yönetmeliğin ilgili maddesindeki kriterleri karşılayan diğer madde(ler)i kaydettirecektir.

Bununla beraber monomer madde(ler) veya monomer birimleri biçimindeki diğer maddeler ve doğal polimerlerin içinde bulunan kimyasal olarak bağlı maddeler, uygulamadaki bazı pratik nedenlerden ötürü ‘izole edilmemiş ara maddeler’ gibi işlem görebilir ve kayıt edilmeleri gerekmez.

7.7 Kimyasal olarak değiştirilmiş olan doğal polimer imalatçıları ve ithalatçıları için kayıt yükümlülüğü var mıdır?

Doğal polimerler, özütlenme süreçlerinden bağımsız olarak (yani KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kriterlerini karşılayabilirler ya da karşılayamayabilirler) doğada oluşan polimerizasyon reaksiyonunun bir sonucu olan polimerler olarak anlaşılmalıdır.

KKDİK Yönetmeliği Madde 2(7)(a)’yı takiben KKDİK Yönetmeliği Madde 4(hh)’deki kriterleri karşılayan herhangi bir polimerin kayıt altına alınması gerekmez. Bu, kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler de (örneğin sonradan işlem görmüş doğal polimerler) kapsar.

Monomer madde(ler) veya monomer birimleri biçimindeki diğer maddeler ve doğal polimerlerin içinde bulunan kimyasal olarak bağlı maddeler, uygulamadaki bazı pratik nedenlerden ötürü ‘izole edilmemiş ara maddeler’ gibi işlem görebilir ve kayıt edilmeleri gerekmez.

Doğal polimeri kimyasal olarak değiştirmek için kullanılan ve nihai polimerin içinde kimyasal olarak bağlı bulunan maddelerin KKDİK Yönetmeliği yükümlülüklerine göre kayıt ettirilmesi zorunludur.

7.8 Polimer ithalatçısının bir monomeri veya polimere kimyasal olarak bağlanmış diğer maddeleri kayıt ettirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İthalatçı, polimer imalatında kullanılan orijinal maddenin spektral verisini ve kromatogramını sunmak zorunda mıdır?

Evet. Monomerin veya polimere kimyasal olarak bağlı maddenin kaydı, polimerin imalatında kullanılan orijinal monomerin veya diğer maddelerin spektral verilerini ve kromatogramlarını içerir.

Bu teknik olarak mümkün değilse ya da bu bilginin yer alması bilimsel olarak gerekli görülmüyorsa bunun sebepleri açıkça belirtilmelidir. Jenerik spektral veri veya jenerik bir kromatogram polimerin imalatında kullanılan monomerin ya da diğer maddelerin gerçek bileşimini yansıtmayacağından kabul edilmez. Firma, bir tip polimeri değişik kaynaklardan ithal edebilir ve bu yüzden bu polimerde kullanılan monomer ya da diğer maddeler büyük bir ihtimalle değişik kaynaklardan gelmiş olabilir. Hatta firma polimeri tek bir kaynaktan ithal etse bile, polimerin üretiminde kullanılan monomer ya da diğer maddeler farklı kaynaklardan gelebilir. Bu gibi durumlarda, polimer ithalatçısı farklı kaynaklardan gelen monomer ya da diğer maddelerin aynı olup olmadığını değerlendirmekten sorumludur. İthalatçı farklı kaynaklardan gelen maddelerin aynı olduğunu düşünüyorsa, bu maddenin bir dizi spektral verisini ve örnek kromatogramını içeren tek bir kayıt dosyası sunmalıdır. Bu süreçte firma, farklı kaynaklardan gelen aynı maddenin farklı safsızlıklar içerdiğini tespit edebilir. Bu nedenle firma, maddenin bu farklı bileşenlerine kayıt dosyasında değinmelidir.

 
Terms & Conditions