Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

FAQ ABOUT TURK REACH (KKDIK) VII
 

 

 

 

KKDIK ANA SAYFA

KKDIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VII

12.1 Hali hazırda izne tabi olan maddeler mevcut mu?

Evet. KKDİK Yönetmeliği Ek 14 İzne Tabi Maddeler Listesi birkaç maddeyi içermektedir.

Maddeler, Bakanlık tarafından Ek 14’e düzenli olarak dahil edilir. Güncel Ek 14 linkine Bakanlık internet sitesinden erişilebilir.

Maddelerin, KKDİK Yönetmeliği Ek 14’e dahil edilmelerine ilişkin prosedür hakkında detaylı bilgi SSS 12.4’teki Bakanlık internet sitesinde yer almaktadır.

12.2 İzin İçin Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesini nereden bulabilirim?

İzin için yüksek önem arz eden maddeler aday listesi Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur.

İlave maddeler, ‘Yüksek Önem Arz Eden Maddeler’ olarak tanımlandıklarında düzenli olarak Aday Liste’ye dahil edilirler.

12.3 Maddeler, İzin için Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesine nasıl dahil edilir?

Bakanlık bir maddenin KKDİK Yönetmeliği Madde 47’de belirtilen yüksek önem arz eden madde kriterlerini karşılayabildiği görüşünde olduğunda, bir Ek 15 dosyası hazırlar. Bu Ek 15 dosyası ile Bakanlık, maddenin yüksek önem arz eden madde olarak tanımlanması için bilimsel kanıtın taslağını çizerek, söz konusu maddenin İzin için Yüksek Önem Arz eden Maddeler Aday Listesine dahil edilmesini önerir.

Bakanlık karar vermeden önce, yayım tarihini açıkça belirterek, internet sitesinde yayımlar; böylece yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde, özellikle izinden muaf tutulması gereken kullanımlara ilişkin olarak tüm ilgili taraflar görüş bildirebilir. Bakanlık gelen görüşleri de göz önünde bulundurarak kararını verir.

İlgili tarafların Ek 15 dosyası sunulması düşünülen maddeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve sürecin sonraki aşamalarında görüş bildirmek üzere zamanında hazırlanabilmelerini kolaylaştırmak için Bakanlığın internet sitesinde ‘izne tabi maddeler aday listesi’ de mevcuttur.

Ek 15 yüksek önem arz eden maddeler dosyası hazırlandığında, KKDİK Yönetmeliği Madde 49’da belirtildiği üzere İlgili Kuruluşlardan görüş alınması gerekir. Bu görüş alma süreci ile ilgili detaylar, Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur.

12.4 Bir madde, izne tabi maddeler aday listesinden Ek 14 izne tabi maddeler listesine nasıl dahil edilir?

İzne tabi maddeler aday listesindeki maddeler önceliklendirilerek KKDİK Yönetmeliği Ek 14 izne tabi maddeler listesine dahil edilirler. İzin Listesinde yer alan maddeler, belirli bir tarihten sonra sadece spesifik bir izinle kullanılabilir ve/veya piyasaya arz edilebilir.

İlgili taraflar, süreç boyunca görüşlerini iletmeye davet edilirler. Bakanlık, daha sonra önerilen maddelerden hangilerinin Ek 14’e dahil edileceğine karar verir, geçiş düzenlemelerini, ilgili olması durumunda muafiyetleri ve gözden geçirme sürelerini belirtir. Maddelerin, KKDİK Yönetmeliği Ek 14’e dahil edilmesi prosedürüyle ilgili detaylar, Bakanlığın internet sitesinde yer almaktadır.

12.5 İzne tabi maddeler listesi’ndeki maddelere izinler nasıl verilir?

Başvuru sahibinin, maddeyi kısıtlanma tarihinden sonra kesintisiz olarak kullanmak istemesi halinde izin başvurularının, bu listede belirtilen maddeye karşılık gelen son başvuru tarihine kadar yapması gerekir.

İzin başvurularının, Bakanlığa sunulması gerekir. Üçüncü taraflar, izin için başvurulan kullanımlarla ilgili görüş alma sırasında alternatif maddeler ve teknolojilerle ilgili bilgi sağlayabilirler. Bunlar, Bakanlığın internet sitesinde yer alır. Bakanlık Risk Değerlendirmesi ve Sosyo-ekonomik Analizi yaparak görüşlerini bildirir. Bakanlık burada bahsedilen Risk Değerlendirmesi ve Sosyo-ekonomik Analizi üçüncü kişilere veya konuyla ilgili uzmanlardan oluşan komitelere bunları yaptırabilir. Risk Değerlendirme ve Sosyo-ekonomik Analiz Komiteleri başvurularla ilgili taslak görüşlerini bildirirler. Başvuranlar, bu taslak kararlar üzerine yorum yapma hakları bulunmaktadır. Risk Değerlendirme ve Sosyo-ekonomik Analiz Komiteleri, nihai görüşlerini oluşturarak Bakanlığa bildirir.

Bakanlık iznin verilmesine veya geri çevrilmesine dair karar alır ve kararı Bakanlık internet sitesinde yayınlar.

İzin prosedürüne dair uygulamalarla ilgili ilave detaylar, Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur.

12.6 Bakanlığa izin başvuruları hangi dilde sunulmalıdır?

İzin başvuruları Türkçe yapılır.

12.7 KKDİK Yönetmeliği Madde 46(6)(a) ve (b)’de belirtilen konsantrasyonların altında Ek 14’deki listede yer alan bir maddenin karışım içindeki kullanımı izin gerektirir mi?

İzin, Ek 14’e dahil edilen bir maddenin kendi başına ya da karışım içinde kullanımı için gerekir. Madde olduğu gibi kullanılırsa, bu maddenin kendi başına olan kullanımıdır ve KKDİK Yönetmeliği Madde 46(6) ve (b) uygulanmaz. Maddenin bir karışım içinde kullanılması durumunda söz konusu muafiyet KKDİK Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

13.1 Alt kullanıcılar, kaydı yapılmamış maddeyi kullanmaya devam edebilir mi?

Alt kullanıcılar, kayıt ettirilip ettirilmediklerine bakılmaksızın maddeleri kullanabilirler. Bu kapsamda kullanım, her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetler anlamına gelir. Piyasaya arz etme ise kullanım olarak kabul edilmez.

Maddenin (kayıt ettirilmiş veya ettirilmemiş) kullanımı için kısıtlama, izin ve risk yönetimi ile ilgili belirli gerekliliklerin uygulanabileceğine dikkat ediniz. Bu gerekliliklere nasıl uyulacağına dair rehberlik Alt Kullanıcılar için Teknik Rehber’de verilmiştir.

13.2 KKDİK Yönetmeliği, Güvenlik Bilgi Formu (GBF)nda değişiklik yapılmasını gerektiriyor mu?

Evet, KKDİK Yönetmeliği Madde 27 ve 28’e göre GBF’de bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bununla beraber GBF için görevler ve sorumluluklar büyük ölçüde aynı kalmaktadır. Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması için rehber bilgiler KKDİK Yönetmeliği Ek 2’de verilmiştir.

Aşağıda yer alan liste temel değişiklikleri özetlemektedir:

• Belirlenen kullanımlar için insan sağlığı ve çevreye dair risk yönetim önlemleri GBF Bölüm 8 (ve 7)’de özetlenecektir. Buna, tüketici ile ilgili önlemlerin tüketiciye yönelik karışım ya da eşya üreten alt kullanıcıya iletilmesi de dahildir. Ayrıca, ilgili DNEL ve Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon (PNEC) burada belirtilmelidir.

• GBF’de yer alan fizikokimyasal özellikler, toksikoloji ve eko-toksikoloji hakkındaki bilgiler, KKDİK Yönetmeliği Ek 6 ila Ek 11’de yer alan bilgi gereklilikleri doğrultusunda güncellenmelidir.

• PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) ve vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli) değerlendirmesi sonuçları GBF Bölüm 12’de verilecektir.

• GBF Bölüm 16’da yer alan ‘kaçınılması gereken kullanımlar hakkında bilgi’ üreticinin Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi sonuçlarına bağlı olarak güncellenmelidir.

• Maruz kalma senaryolarının KKDİK Yönetmeliği Madde 15’e göre kimyasal güvenlik değerlendirmesi yürütülmesi sonucu geliştirildiği durumlarda, ‘maruz kalma senaryosu’ güvenlik bilgi formuna eklenmelidir ve uygun bir şekilde alt tedarik zincirinde iletilmelidir. GBF Başlık 1.2’de yer alan maddenin kullanımı hakkındaki bilgiler, ekte yer alan ‘maruz kalma senaryosu’nun kısa başlıklarıyla, hangi kullanımların maruz kalma senaryosu tarafından kapsandığını gösterecek şekilde tutarlı olmalıdır.

• KKDİK, maddenin üreticileri tarafından hazırlanan kimyasal güvenlik değerlendirmesinde atık bertaraf bilgilerinin olması gerektiğini kapsadığı için, maruz kalma senaryosunda geçen maddeye özgü atık yönetimi ile ilgili bilgilerle GBF Bölüm 13’ün güncellenmesi gerekebilir. GBF’deki diğer önemli değişiklik de, PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeler için, KKDİK Yönetmeliği Ek 14’e dahil edilmesi muhtemel maddeler ve ayrıca bu maddeleri içeren karışımlar için Güvenlik Bilgi Formu ilave olarak istenmektedir. İlave bilgi Bakanlık internet sitesi https://kimyasallar.csb.gov.tr/rehber-dokumanlar/18  adresinde Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Teknik Rehber’de bulunabilir. Danışma amacıyla Kayıt Rehberi 3.1.1.-‘Müşterilere Güvenlik Bilgi Formu Sağlama’ başlığı altında mevcuttur.

13.4 Güvenlik Bilgi Formu hangi lisanda hazırlanmalıdır?

GBF, KKDİK Yönetmeliği Madde 27(5)’e göre Türkçe olarak temin edilir.

13.5 Nakliye firmaları çalışanları (örneğin kimyasalların yüklenmesi ve boşaltılması veya transfer boru hatlarının montajı ya da açılması esnasında) kimyasallara maruz kalabilirler. Bu gibi durumlarda nakliye firmaları alt kullanıcı olarak değerlendirilmeli midir?

Zararlı maddelerin ve karışımların tren, kara, iç suyolları, deniz veya hava yoluyla taşınması, KKDİK Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır (Madde 2(a)(4)’e bakınız). Nakliye firmaları tarafından yapılan taşıma aktiviteleri (yükleme ve boşaltma dahil) KKDİK kapsamında ‘kullanım’ anlamına gelmez.

Nakliye firmasının çalışanları tarafından yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri Tehlikeli Ürünlerin Taşımacılığı ile ilgili mevzuat kapsamındadır ve bundan dolayı KKDİK Yönetmeliği kapsamının dışındadır. Tesiste yüklemeden önce ve boşaltmadan sonra yapılan faaliyetler çoğunlukla KKDİK Yönetmeliği kapsamında maruz kalma senaryosu ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerektiren ‘kullanımlar’dır.

Sanayi tesisi içinde gerçekleşen madde ve karışımların taşınması işleminin başka bir şirket tarafından yapılsa bile KKDİK Yönetmeliği kapsamında olduğuna dikkat edilmesi önemlidir.

13.6 KKDİK Yönetmeliğine göre kayıt hazırlığı kapsamında işbirliği yapmak için alt kullanıcılar hangi bilgileri tedarikçilerine iletebilir?

Alt kullanıcılar, kendi kullanımlarını, ‘belirlenmiş kullanım’ haline getirmek amacıyla, imalatçı ya da ithalatçı kayıt başvurusunu sunmadan önce, tedarik zincirlerindeki tedarikçilerine bildirebilirler. Bu hususa KKDİK Yönetmeliği Madde 33(2)’de yer verilmiştir. Bir kullanımı belirlenmiş hale getirmek için, alt kullanıcı maddeyi tedarik eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya distribütöre kendi kullanımı için bir maruz kalma senaryosu hazırlamak üzere yeterli bilgiyi vermelidir. Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberinde doküman R12-‘Kullanımların Belirlenmesi’ bölümünde sunulan kullanım belirleme sistemi kullanılarak eşdeğer şekilde tanımlanabilir. Bu yol, kullanımla ilgili teknik detayların önemli ölçüde açıklanmasını gerektirmez.

Bazı durumlarda kullanım alanlarını tedarik zincirinin yukarılarına bildirme işi, sektör örgütleri tarafından koordine edilen sektörlerde kollektif bir eylem olarak yapılabilir. Firmanın ticari bir birliğin parçası olmadığı durumda ya da çok spesifik kullanımların belirtilmesi gerektiğinde, alt-kullanıcı ile tedarikçisi arasında birebir iletişim kurulması gerekebilir.

Kullanımın ‘belirlenmiş kullanım’ haline gelmesi ile ilgili daha detaylı bilgi Alt Kullanıcılar için Teknik Rehber Bölüm 8’de bulunabilir.

13.7 Kayıt numarası, alt-tedarik zincirine ne zaman iletilmelidir?

KKDİK Yönetmeliği Madde 27’ye göre GBF hazırlanması gereken bir madde ya da karışım için, KKDİK Yönetmeliği Ek 2, Madde 20’ye göre verilen kayıt numarasının GBF’de verilmesi gerekir.

Madde 27(9), güncellenmiş GBF’nin zaman kaybetmeksizin tedarik edilmesi hakkında spesifik durumları belirtmektedir. Kayıt numarasının alınması bu durumlardan biri olarak listelenmemiştir. Bununla beraber alt kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği durumlardan biri olan maddeye kayıt numarasının atanması durumunda, güncellenmiş GBF’nin mevcut müşterilere derhal ya da maddenin ya da maddeyi içeren karışımın bir sonraki teslimatında iletilmesi tavsiye edilir. GBF, madde ya da karışımı ilk kez alacak olan müşteriler için kayıt numarası/larını kapsayacak şekilde güncellenmelidir. Özellikle Madde 27(10)’un son cümlesi olan ‘kayıtla ilgili her güncelleme kayıt numarasını içermelidir’ uyarısı dikkate alınmalıdır. (Bir ortak sunumun bireysel kayıt ettirenine karşılık gelen kayıt numarasının bir kısmının (orijinal tam kayıt numarasının son 4 rakamının) alt kullanıcı ya da dağıtıcı konumunda olan tedarikçi tarafından çıkarılmasına ilişkin olarak KKDİK Yönetmeliği Ek 2’sini değiştiren (AB) 453/2010 sayılı Tüzük’te detaylı birçok hükümün yer aldığına lütfen dikkat ediniz.)

Benzer şekilde Madde 28(1)(a), kayıt numaralarının Madde 28’e (GBF gerektirmeyen madde ve karışımlar için iletişim sorumlulukları) göre müşterilere ne zaman iletilmesi gerektiğini belirtmektedir. Güncellemenin hangi durumlar için gecikmeksizin yapılması gerektiği Madde 28(3)’de yer almaktadır. Kayıt numarasının alınması GBF’nin güncellenmesini gerektiren durumlardan biri olarak verilmemiştir. Benzer nedenlerden dolayı, güncellenmiş bilgi göndermek yine de isteğe bağlı olarak kabul edilebilir. Yine, Madde 28(4)’ün son cümlesi olan ‘kayıtla ilgili her güncelleme kayıt numarasını içermelidir’ hükmü dikkate alınmalıdır.

Madde 27 ve 28’in hükümleri, ilgili kayıt tarihlerinin geçip geçmediğine bakılmaksızın uygulanır.

13.8 KKDİK Yönetmeliği Madde 27 kriterlerini taşıyan madde ve karışımların Türkiye’de yerleşik tedarikçisinin bu yönetmelik ile uyumlu bir GBF’yi Türkiye’de yerleşik olmayan müşterisine verme görevi var mıdır?

KKDİK Yönetmeliğine göre Madde 27 kriterlerini taşıyan madde ve karışım tedarikçilerinin, Türkiye’de yerleşik olmayan müşterilerine GBF sağlama yükümlükleri bulunmamaktadır. Madde 27(1), ‘madde ya da karışımların alıcılarına’ atıf yapar. KKDİK Yönetmeliği Madde 4(dd) “madde ya da karışım alıcısı”nı madde ya da karışım tedarik edilen dağıtıcı ya da alt kullanıcı olarak tanımlar. Hem alt kullanıcı hem de dağıtıcı sırasıyla Madde 4(b) ve Madde 4(ğ)’de yer alan tanımları ile uyumlu olarak Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerdir. KKDİK Yönetmeliği Madde 27’nin GBF temin etme yükümlüğü bu yüzden yalnızca Türkiye’de yerleşik madde veya karışım alıcılarına uygulanır.

Bununla birlikte, ihracat kapsamında Türkiye’de yerleşik olmayan müşteriye KKDİK Yönetmeliğine uyumlu GBF temin etme yükümlüğü diğer mevzuat gereği ortaya çıkabilir. Örneğin, AB’de Rotterdam Sözleşmesini uygulayan tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin 689/2008 (EC) sayılı Tüzüğün Madde 16(3)’ü bu Tüzük kapsamında belirli zararlı kimyasalları ihraç eden firmaların, REACH’e uyumlu GBF temin etmelerini gerektirmektedir.

13.9. GBF’de ki madde isimleri Türkçe mi olmalı?

Evet. KKDİK Yönetmeliği Madde 27(5)’e göre GBF’ler, Türkçe olarak temin edilir. SEA Yönetmeliği Ek 6 Bölüm 3’te hali hazırda bu maddelerin isimleri Türkçe olarak listelenmiştir.

13.10. SEA Yönetmeliği Ek 6 ve Ek 7’deki kod çevirilerinin, GBF Bölüm 2 ve 3’te tam sınıflandırma yerine kullanılması mümkün mü?

Hayır, mümkün değildir. GBF Bölüm 2’ye göre zararlılık sınıflandırmasının tam metni yazılır veya zararlılık sınıfı ve kategori kodları kullanılabilir. Tam metin kullanılacaksa, Türkçe olmalıdır. Zararlılık sınıfı ve kategorileri kullanılacaksa her bir zararlılık sınıfı için kısaltmaların gerçekten çevrilemeyen kodlar olması gerektiğinin önemli olduğuna dikkat edilmelidir. Kodlar, böylece SEA Ek 6 ve Ek 7’deki gibi kalmalıdır. Diğer kısaltmalar ve akronimler kullanılırsa, tüm ifade ve açıklamalar Türkçe olarak Bölüm 16’da verilmelidir.

Karışımlar için kodlar SEA Yönetmeliği Ek 6 ve Ek 7’de verildiği gibi Başlık 3.2.3.’te kullanılabilir. Bölüm 16’nın açıklamanın tamamını içermesi gerekir.

13.11. Maddenin Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bildirimi yapıldığında alınan bildirim numarasının tedarik zinciri boyunca iletilmesi gerekli mi (GBF, etiket vb) ?

Hayır, imalatçı ve ithalatçılar Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirim yaptıklarına dair alt kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildirler. Buna ek olarak, alt kullanıcıların da maddeleri kendi ürünlerinde kullanmaya devam etmeleri için tedarik zincirinin yukarılarındaki tedarikçilerden maddelerin Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirildiğine dair onay almaları gerekmemektedir. KKDİK kayıt numarasına benzer şekilde Sınıflandırma ve Etiketleme bildirim numarası, ithalatçının/imalatçının dahili kullanıma yönelik bildiriminin bir belgesi/ispatıdır. Alt kullanıcılara/dağıtıcılara iletilmesi gerekmemektedir.

Bildirim numarası, SEA Yönetmeliği Madde 20’ye göre maddenin kimliği olarak değerlendirilemez. Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterinde yayımlanan envanter referans numarası değildir.

13.12. Maddelere sadece CAS Numarası ile veya sayısal tanımlama kodu olmaksızın verilen liste numaraları GBF’de kullanılabilir mi?

Maddelere, örneğin kayıt ettirilmiş, sorgulanmış veya Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bildirimi yapılmış maddelere, sadece CAS numarası ile veya hiçbir sayısal tanımlama kodu olmaksızın otomatik olarak bir liste numarası verilir. EINECS, ELINCS ve NLP girişlerinin aksine, liste numaraları ve liste envanteri, hukuki işlemlere ya da yükümlülüklere temel teşkil etmez ve Resmi Gazete’de yayımlanmamaktadır. Bu nedenle, liste numaraları EC numaraları ile aynı öneme sahip değildir ve sadece sayısal formatı ortaktır. En önemlisi, liste numaralarının büyük bir kısmı ve ilgili olduğu madde tanımının doğruluğu, onayı veya KKDİK Yönetmeliği kapsamında Maddelerin Tanımlanması ve Adlandırılması Rehberi’ne uyumluluğu açısından kontrol edilmemektedir.

Dolayısıyla, sanayiye kendi belgelerinde liste numaralarını kullanmamaları tavsiye edilir.

Bununla beraber, tedarikçi belgeye örneğin güvenlik bilgi formuna liste numarası eklemek isterse, bu numaranın bir EC numarası olmadığını ve yasal bir öneme sahip olmadığını açık bir şekilde belirtmelidir.

13.13 Birden çok tedarikçisi olan kimyasal maddenin dağıtıcıları/formülatörleri GBF’de bütün kayıt numaralarını belirtmek zorunda mıdır?

Dağıtıcılar/formülatörler, KKDİK Yönetmeliği Ek 2’nin 1.1 ve 3.2.4 paragraflarına göre tedarikçilerinin kayıt numaralarının son 4 hanesini GBF’de vermeyebilir.

Ortak kayıt durumunda maddenin kayıt numarasının ilk kısmı aynıdır. Bu nedenle sadece tek bir kayıt numarasının dahil edilmesi gerekir. Bununla birlikte kayıt ettirenin ortak kayıt kapsamında kayıt yaptırmamış olması durumunda kayıt numarası farklı olacaktır. Dolayısıyla ilgili tüm kayıt numaraları GBF’de belirtilmelidir.

13.14 Aynı maddenin, hem imalatçısı hem de dağıtıcısı olan madde tedarikçisi, GBF’de tüm kayıt numarasını mı yoksa son dört hanesini göstermeden mi (eksik kayıt numarası mı) vermeli?

Bu durumda imalatçıların kayıt numarasını eksik göstermelerine izin verilmediğinden imalatçıların tüm kayıt numarasını (son dört hanesi ile birlikte) GBF’de belirtmeleri gerekir. Bununla beraber, diğerleri tarafından imal edilen aynı maddenin aynı zamanda dağıtıcısı olmaları ve kendi kayıt numarasının ilk kısmından farklı olması durumunda örneğin tedarikçileri veya kendileri tarafından ortak kayıt kapsamında kayıt yapılmadığında tedarikçilerinin ayrıca eksik kayıt numarasını da belirtmeleri zorunludur.

13.15 KKDİK Yönetmeliği Madde 27(9), tedarikçilerin, GBFlerini zaman kaybetmeksizin güncellemelerini ve tedarik ettikleri madde veya karışımın alıcılarına 12 ay içinde temin etmelerini gerektirir. Bu yükümlülük, tedarik edilmeyen sorgudaki madde ya da karışım için de ayrıca geçerli mi ?

Evet. Bir madde ya da karışımın tedariğinin bitmesi tedarikçiyi KKDİK Yönetmeliği uyumundan veya tedarik zincirinde güncel bilgiyi iletmesinden muaf tutmaz. Bu nedenle güncellenmiş yeni bilgi içeren GBF, risk yönetim önlemlerini veya zararlara ilişkin yeni bilgileri, izin sonucunu veya kısıtlama sürecini etkileyebileceğinden tedarikçi tarafından maddenin veya karışımın tedarik edilen bütün alıcılarına takip eden 12 ay içinde iletilmelidir. Güncellenmiş GBF tedarikçi tarafindan zaman kaybetmeksizin temin edilmelidir. Bu görev, yazılı veya elektronik ortamda GBF’nin dağıtılması olarak anlaşılmalıdır.

13.16 Geri kazanılan maddeler ve KKDİK Yönetmeliği Ek 4 ve Ek 5’e dahil edilmiş maddeler için kayıt numaralarının tedarik zincirinde iletilmesinin sağlanması zorunlu mu?

Ek 4’e dahil edilen ve Ek 5 kapsamındaki maddeler kayıttan muaftır (KKDİK Yönetmeliği Madde 2(5). Ek 4’te, insan sağlığı ve çevreye minimum riske yol açabilen maddeler olarak değerlendirdiklerine dair haklarında yeterli bilgi bulunan maddeler listelenmiştir. Ek 5, belirtilen koşulların karşılanması durumunda kayıt altına alınmaları uygun olmayan veya gereksiz olduğu düşünülen 13 kategorideki maddeleri içerir. KKDİK Madde 2(5)’deki koşulları yerine getiren geri kazanılmış maddeler de kayıttan muaf tutulurlar. Daha önce kayıt altına alınan maddenin aynılığını kanıtlayan ve KKDİK Yönetmeliği Madde 27 ve 28’e göre ‘bilgi sahibi’ olan geri kazanım operatörü, söz konusu maddenin kaydından muaftır.

Bu muafiyetlerin herhangi biri kapsamındaki imalatçılar veya ithalatçıların kayıt dosyası sunmaları gerekmez. Bu gibi durumda, imalatçı veya ithalatçı, kayıt numarası elde edemeyecek ve sonuç olarak tedarik zincirinde kayıt numarası bildiremeyecektir. Karışıklığa yol açmamak için neden kayıt numarasının olmadığına dair bir açıklama Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına ilişkin Teknik Rehber Başlık 4.1’de açıklandığı gibi güvenlik bilgi formunda belirtilebilir.

Böyle bir muafiyetten faydalanmak isteyen firmalar, maddelerinin muafiyet kriterlerini değerlendirmelidirler. Ayrıca firmaların, maddelerinin muafiyet kriterlerini karşıladığına dair uygun bilgiyi istek üzerine otoritelere sağlamaları gerekmektedir.

Tedarikçilerden beklenen bilgileri de içeren daha detaylı bilgilere, KKDİK Yönetmeliği Madde 2(5) kapsamında maddelerin alıcıları için önemli bilgiler sunan temel bilgi kaynaklarından ulaşılabilir.

13.17 Karışım/karışımlardaki kayıtlı maddeler için alternatif adların kullanımına yönelik Bakanlığın izin verdiği durumlarda, karışım/karışımlardaki bu maddenin kayıt numarasının GBF’de raporlanma yükümlülüğü var mıdır?

Hayır, Bakanlık tarafından alternatif isme izin verildiğinde karışım/karışımların GBF’sinde bu madde için kayıt numarasını bildirme zorunluluğu yoktur. İlk olarak, GBF Başlık 1.1’in, Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına ilişkin Teknik Rehbere göre, ürün kimliği için kayıt numarası yayınlama anlamında, karışımlar için değil, sadece maddeler için uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir. İkinci olarak, karışımlarda bulunan kayıt ettirilmiş maddeler için, GBF Başlık 3.2.4’te kayıt numarasının, EC numarasının ve diğer kesin ifadeli kimyasal kimlik belirleyicilerinin verilmesi genel gerekliliktir. Bununla beraber, SEA Madde 26’ya göre karışımdaki madde için alternatif ad verilmişse, kayıt ettirilen madde için sınıflandırması ile beraber yalnızca alternatif adın verilmesi gerekir.

Sayfanın Devamı Icın Tıklayınız

 
Terms & Conditions