Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

SEA Classification II
 

 

Sınıflandırmaya İlişkin Genel Bilgiler

ETİKETLEME

1.2.        ETİKETLEME

 

 

1.2.1.     Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin gerektirdiği etiket uygulamaları için genel kurallar

 

 

1.2.1.1.  Zararlılık İşaretleri, bir noktaya yerleştirilmiş bir kare şeklinde olmalıdır.

 

 

1.2.1.2.  Zararlılık İşaretlerinin, ek-5’de öngörüldüğü gibi, açıkça görülecek şekilde geniş kırmızı bir çerçeveye sahip beyaz zemin üzerine siyah bir sembolü olmalıdır.

 

 

1.2.1.3.  Her bir zararlılık işareti, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen  bilgileri içeren etiketin asgari yüzey alanının en az on beşte biri kadar olacaktır.  Her bir zararlılık işaretinin minimum alanı 1cm2’den az olmamalıdır.

 

 

1.2.1.4.  Etiketin boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:

 

Tablo 1.3
Etiket ve İşaretlerin Minimum Boyutları

 

Ambalajın kapasitesi

 

Madde 19’da istenen bilgilere ait boyutlar (milimetre cinsinden)

 

Her bir İşaretin boyutu (milimetre cinsinden)

 

3 litreyi aşmayan:

 

Mümkünse, en az 52 x 74

 

En az 10 x 10

 

Mümkünse en az 16 x 16

 

3 litreden büyük, ancak,

 

50 litreyi aşmayan:

 

En az 74 x 105

 

En az 23 x 23

 

50 litreden büyük, ancak,

 

500 litreyi aşmayan:

 

En az 105 x 148

 

En az 32 x 32

 

500 litreden büyük:

 

En az 148 x 210

 

En az 46 x 46

 

 

 

 

1.3.        ÖZEL DURUMLARDA ETİKETLEME ŞARTLARINDAKİ İSTİSNALAR

 

 

Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki istisnalar geçerlidir:

 

 

1.3.1.     Taşınabilir gaz silindirleri

 

 

Taşınabilir gaz silindirleri için, 150 litreden az veya eşit su kapasitesine sahip gaz silindirleri için aşağıdakilerden birinin kullanılmasına izin verilir:

 

 

(a)     "Gaz silindirleri – Önlem etiketlerine" ilişkin ISO 7225 Standardının mevcut sürümünün talimatlarında belirtilen format ve boyutlar. Bu durumda, bir karışımdaki zararlı maddelerin açık ve silinmez bir şekilde gaz silindirinin gövdesinde belirtilmesi şartıyla etiket madde veya karışımın genel ismini, veya endüstriyel ya da ticari ismini taşıyabilir.

 

(b)     Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen bilgiler, silindirde tutulan dayanıklı bir bilgi diskiyle veya bilgi etiketiyle sağlanır.

 

 

1.3.2.     Propan, bütan veya sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yönelik gaz konteynırlar

 

 

1.3.2.1.  Propan, bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazı veya bu ekin kriterlerine uygun olarak sınıflandırılmış bu maddeleri içeren bir karışım, sadece yakma amacıyla piyasaya sürülen gazlar olarak,  EN 417 (EN 417’nin mevcut versiyonu “Portatif araçlarla kullanıma yönelik valflı veya valfsız yeniden doldurulamayan sıvılaştırılmış petrol gaz tüpleri: üretim, denetim, test ve işaretleme”) kapsamında tekrar doldurulabilir kapalı silindirlerde veya tekrar doldurulamayan tüplerde piyasaya sürülürse, bu silindirler veya tüpler sadece uygun İşaret ile ve alevlenirliğe ilişkin zararlılık ve önlem ifadeleriyle etiketlenir.

 

 

1.3.2.2.  Etikette insan sağlığı ve çevreye yönelik etkilere ilişkin bilgilerin bulunması gerekli değildir. Bunun yerine, tedarikçi insan sağlığı ve çevresel etkilere ilişkin bilgileri alt kullanıcılara veya dağıtıcılara güvenlik bilgi formu (GBF) aracılığıyla sağlanır.

 

 

1.3.2.3.  Tüketicilere, sağlık ve güvenlik konusunda gerekli önlemleri alabilmeleri  için yeterli bilgi aktarılır.

 

 

1.3.3.     Aspirasyon zararlılığı olan maddeleri veya karışımları içeren mühürlü püskürtme bağlantısıyla donatılmış konteynırlar

 

 

Bu ekin üçüncü bölümünün 3.10.4 başlığının uygulanmasıyla, 3.10.2 ve 3.10.3 başlıklarının kriterlerine uygun olarak sınıflandırılan maddeler veya karışımlar, aerosol konteynırlarda veya mühürlü püskürtme bağlantısıyla donatılmış konteynırlarda piyasaya arz edilirken, etikette aspirasyon  zararlılığına ilişkin bilgilerinin yer alması gerekli değildir.

 

 

1.3.4.     Polimer ihtiva eden kütlesel formlarda, alaşımlarda, karışımlarda ve elastomer ihtiva eden karışımlarda metaller

 

 

1.3.4.1.  Kütlesel formlarda, alaşımlarda, polimer ihtiva eden karışımlarda ve elastomer ihtiva eden karışımlardaki metaller, bu ekin kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılmış olsalar dahi solunum, yutma veya ciltle maruz kalma yoluyla insan sağlığına veya piyasaya arz edildikleri şekilde sucul ortama  zararlı değillerse, bu eke göre etiketlenmelidirler.

 

 

1.3.4.2.  Bunun yerine, tedarikçi insan sağlığına ve çevresel etkilere ilişkin bilgileri alt kullanıcılara veya dağıtıcılara (GBF) aracılığıyla sağlar.

 

 

1.3.5.     Patlayıcı veya piroteknik etki yaratmak amacıyla piyasaya arz edilen patlayıcılar

 

 

Bu ekin ikinci bölümünün 2.1 başlığında belirtildiği üzere, patlayıcı veya piroteknik etki yaratmak amacıyla piyasaya arz edilen patlayıcılar sadece patlayıcılara ilişkin koşullara göre etiketlenir ve ambalajlanır.

 

 

 

 

 

1.4.        ALTERNATİF BİR KİMYASAL ADIN KULLANILMASI TALEBİ

 

 

1.4.1.     Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca alternatif bir kimyasal adının kullanılması şartı sadece aşağıdaki durumlarda onaylanabilir:

 

 

(I)      Maddeye bir işyeri maruz kalma sınırı tayin edilmemişse; ve

 

(II)    üretici, ithalatçı veya alt kullanıcı alternatif kimyasal adı kullanımının işyerinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması için gerekli bilgiyi karşılama ihtiyacını ve karışımla işlem yapma riskinin kontrol edilebilmesini sağlama ihtiyacını karşıladığını ispatlayabiliyorsa; ve

 

(III)   madde aşağıdaki zararlılık kategorilerinden özellikle biri veya daha fazlası olarak sınıflandırılabiliyorsa;

 

 

(a)     Bu ekin ikinci bölümünde belirtilen zararlılık kategorilerinden herhangi biri;

 

(b)     Akut toksisite, Kategori 4;

 

(c)     Cilt aşınması/tahrişi, Kategori 2;

 

(ç)     Ciddi göz hasarları/göz tahrişi, Kategori 2;

 

(d)     Belirli hedef organ toksisitesi– Tek maruz kalma, Kategori 2 veya 3;

 

(e)     Belirli hedef organ toksisitesi– Tekrarlanan maruz kalma, Kategori 2;

 

(f)      Sucul ortama zararlı– Kronik, Kategori 3 veya 4.

 

 

1.4.2.     Koku veya parfüm sanayine yönelik karışımlar için kimyasal adının/adlarının seçimi

 

 

Esansiyel yağ bileşenlerinin veya özütlerinin doğada var olan maddeler olması durumunda, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi üçüncü fıkrası (b) uyarınca belirtilmesi istenen kimyasal ad olarak, “....özü” veya “....esansı” şeklinde bir kimyasal ad veya kimyasal adlar kullanılabilir.

 

 

1.5.        ETİKETLEME VE AMBALAJLAMA KOŞULLARINDAN İSTİSNALAR

 

 

1.5.1.     Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi’nden İstisnalar

 

 

1.5.1.1.  Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi  birinci fıkrasının geçerli olduğu hallerde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde  belirtilen etiket unsurları aşağıdaki biçimlerden birinde sağlanabilir:

 

 

(a)     katlanabilir etiketlerde; veya

 

(b)     asılan etiketlerle; veya

 

(c)     dış ambalajda.

 

 

1.5.1.2.  İç ambalajda yer alan etikette en azından zararlılık işaretleri, bu yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen madde ve karışımın kimliğinde madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve telefon numarası yer alır.

 

 

1.5.2.     Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden istisnalar

 

 

1.5.2.1.  İçeriğin 125 ml’yi geçmediği ambalajların etiketlenmesi

 

 

1.5.2.1.1.    Aşağıda listelenen zararlılık kategorileriyle bağlantılı zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri aşağıdaki durumlarda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen   etiket unsurlarından çıkarılabilir:

 

 

(a)     ambalajın içeriği 125 ml’yi aşmıyorsa; ve

 

(b)     madde aşağıdaki zararlılık kategorilerinden biri veya daha fazlası olarak sınıflandırılabiliyorsa;

 

1)      Kategori 1’in oksitleyici gazları;

 

2)      Basınç altındaki gazlar;

 

3)      Kategori 2 veya 3’te yer alan alevlenir sıvı maddeleri;

 

4)      Kategori 1 veya 2’de yer alan alevlenir katı maddeleri;

 

5)      Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya Karışım tipi C ile F arasındaki karışımlar;

 

6)      Kendiliğinden ısınan maddeler veya Kategori 2’de yer alan karışımlar;

 

7)      Su ile temas  ettiğinde Kategori 1, 2 veya 3’te yer alan alevlenir gazlar çıkartan maddeler ve karışımlar;

 

8)      Kategori 2 veya 3’te yer alan oksitleyici sıvı maddeler;

 

9)      Kategori 2 veya 3’te yer alan oksitleyici katı maddeler;

 

10)    Tip C ile F arasında yer alan organik peroksitler;

 

11)    Maddeler veya karışımlar kamuya tedarik edilmiyorsa Kategori 4’te yer alan akut toksisite;

 

12)    Kategori 2’de yer alan cilt tahrişi;

 

13)    Kategori 2’de yer alan göz tahrişi;

 

14)    Belirli hedef organ toksisitesi - Maddeler veya karışımlar kamuya tedarik edilmiyorsa Kategori 2 ve 3’de yer alan tek maruz kalma;

 

15)    Belirli hedef organ toksisitesi – Maddeler veya karışımlar kamuya tedarik edilmiyorsa Kategori 2 ve ’de yer alan sürekli maruz kalma;

 

16)    Sucul ortama zararlı– Kategori 1’de yer alan akut.

 

17)    Sucul ortama zararlı– Kategori 1 veya 2’de yer alan kronik.

 

 

30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aerosol Kapları Yönetmeliği’nde belirtilen küçük aerosol ambalajlarının alevlenir olarak etiketlenmesi istisnaları aerosol dağıtıcı için geçerli olacaktır.

 

 

1.5.2.1.2.    Aşağıda listelenen zararlılık kategorileriyle bağlantılı önlem ifadeleri aşağıdaki durumlarda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca belirtilen etiket unsurlarından çıkarılabilir:

 

 

(a)     ambalajın içeriği 125 ml’yi aşmıyorsa; ve

 

(b)     madde aşağıdaki zararlılık kategorilerinden biri veya daha fazlası olarak sınıflandırılabiliyorsa;

 

1)      Kategori 2’de yer alan alevlenir gazlar;

 

2)      Üreme sistemi toksisitesi: anne sütü üzerine etkiler veya anne sütü ile etkiler;

 

3)      Sucul ortama zararlı– Kategori 3 veya 4’de yer alan kronik.

 

 

1.5.2.1.3.    Aşağıda listelenen zararlılık kategorilerine ilişkin işaret, uyarı kelimeleri, zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri aşağıdaki durumlarda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen etiket unsurlarından çıkarılabilir:

 

(a)     ambalajın içeriği 125 ml’yi aşmıyorsa; ve

 

(b)     madde aşağıdaki zararlılık kategorilerinden biri veya daha fazlası olarak sınıflandırılabiliyorsa;

 

(i)      Metaller için aşındırıcı.

 

 

 

 

1.5.2.2.  Tek kullanımlık çözünür ambalajları etiketleme

 

 

Aşağıdaki durumlarda bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen etiket unsurları tek kullanımlık çözünür ambalajlardan çıkarılabilir:

 

 

(a)     Her bir çözünür ambalajın içeriği 25 ml hacmi aşmıyorsa;

 

(b)     Çözünür ambalajın içindeki bileşenlerin sınıflandırması özellikle birinci Bölümün 1.5.2.1.1 (b), 1.5.2.1.2 (b) veya 1.5.2.1.3 (b) başlıklarında yer alan zararlılık kategorilerinden bir veya daha fazlasına dahilse; ve

 

(c)     Çözünür ambalaj bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen koşulları tamamen karşılayan dış ambalajın içinde yer alıyorsa.

 

 

1.5.2.3   Bölüm 1.5.2.2, 25/03/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmeliği ve 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki maddeler veya karışımlar için geçerli olmayacaktır.

 

 
Terms & Conditions