Login

Cloud

TR

EN


 
 
 

E-Bülten
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Tavsiye
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Habersiz Kalmayın

Tıklayın

MSDS
HAZIRLAMA HATTI 
0 216 337 83 83

 

SEVESO II Ne yapmalıyım? Büyük Kazalrı Önleme Politikası (BKÖP) ve SEVESO Güvenlik Raporu Hazırlama
 

 

 Seveso II İletişim Hattı
 SEVESO ANA SAYFA
 INERCO DORUK SUNUM

 

 

 

 

 

 

SEVESO ile ilgili ne Yapmalıyım ?
SEVESO

18.08.2010 tarihinde hükümlerini Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak yürüteceği bir yönetmelik yayımlandı ve en son 30 Aralık 2013 tarihinde son halini alarak" BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" olarak yürürlüğe girdi. 

Bu yönetmeliğin;
Konusu:

`Yönetmeliğin ek kısmında yer alan kimyasalları, bu ekte yazılı olan sınırlara eşit veya bu sınırların üstündeki miktarlarda bulunduran kuruluşlarda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin en aza indirgenmesi ve uzun süreli korunma sağlanması için kuruluşlara, seviyelerine bağlı olarak “büyük kaza önleme politikası”, "kantitatif risk değerlendirmesi", “güvenlik raporu” ve “acil durum planı” hazırlamalarını/hazırlatmalarını zorunlu hale getirmek ve bunların hazırlanması ve işleyişi ile genel olarak alınması gereken önlemler hakkındaki usul ve esasları belirlemek.

Ekteki sınır değerlere göre “alt seviyeli kuruluşlar” kantitatif risk değerlendirmesi yaparak “büyük kaza önleme politikası belgesi” tebliğinde belirtilen hususları yapmakla yükümlüyken “üst seviyeli kuruluşlarda kantitatif risk değerlendirmesi yaparak “güvenlik raporu” ve “acil durum planı” tebliğlerinde belirtilen çalışmaları yapmak ve bu rapor/planları tatbik etmek ile de yükümlüler.

Yönetmeliğe göre; “işletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.”


Yapılması Gerekenler:

• Alt seviyeli kuruluşlar (Ek I’de verilen tehlikeli maddeler tablosunda Kolon 2’deki sınır değerlere eşit ve üstünde, Kolon 3’teki değerlerin ise altındaki miktarlarda madde bulunduran kuruluşlardır ve aşağıdaki çalışmaları yaparlar

Üst seviyeli kuruluşlar (Ek I’de verilen tehlike limaddeler tablosunda Kolon 3’teki sınır değerlere eşit ve üstünde miktarlarda madde bulunduran) :

Güvenlik raporu:

Güvenlik Raporu Tebliğinde belirtilen çalışmaların yapılması 
• Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek
• Üç yılı aşmayan aralıklarla plan gözden geçirilecek ve tatbikat yapılacak
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güvenlik raporunu almasını takip eden 2 ay içerisinde raporu değerlendirip sonuca varacak, sonuç olumsuz ise kuruluş ile ilgili yasal işlem başlatacak


Dahili acil durum planı:

Dahili Acil Durum Planı Tebliğinde belirtilen çalışmaların yapılması.
• Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ve belediyeye/il özel idaresine yollanacak.
• 5312 sayılı kanun kapsamındaki kuruluşların Acil Müdahale Planı yeterli kabul edilecek.
Harici acil durum planı:

• Yönetmelik Ek IV’de verilen bilgiler ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturduğu rehbere göre hazırlanacak.
• Yalnızca belediyeler/il özel idareleri bu planı hazırlamak/hazırlatmak ile yükümlü olacaklar.
• Üç yılı aşmayan aralıklarla plan gözden geçirilecek ve tatbikat yapılacak.


Denetimler:

• Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yönetmelik kapsamına giren kuruluşları hazırlanan bir denetim planına göre denetleyecek ve denetimleri raporlayacak. Bu denetim planı tüm kuruluşları kapsayacak ve tüm “üst seviyeli kuruluşlar”da yılda en az bir defa saha denetimini de içerecek.


Yaptırımlar/İdari Tedbirler:

• 21. Maddeye göre; işletmeci tarafından alınan önlemlerin yetersiz bulunması durumunda/dahili acil durum planının ve güvenlik raporunun süresinde teslim edilmediği durumlarda kuruluş veya tesis kapatılacak veya ilgili bölümler¬inin işletilmesi durdurulacak.
• 22. Maddeye göre, yukarıdan başka diğer durumlarda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girişi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,
c) 24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde,
yürürlüğe girer.

Bildirimin gönderilmesi:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar için yürürlülük tarihini takip eden 6 ay içerisinde
• Tehlikeli madde miktarında artış veya transfer, satış, kira yoluyla el değiştirme yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 6 ay, yönetmelikten sonra ise değişiklik tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce

Büyük kaza önleme politikası:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 6 ay, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 6 ay içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce


Güvenlik raporu:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 1 yıl, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 1 yıl içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce


Acil Durum Planları:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 1 yıl, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 1 yıl içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce

 Dökümantasyon hazırlanması ve Bildirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.