Login

Cloud

TR

EN

 
 


E-bulletin
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

Turk ADR Update
 

ADR’DE SON GÜNCELLEMELER


Karayolu taşımacılığı, Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan taşımacılık türüdür. Tüm malların yüzde 92,9’u karayolu kullanılarak taşınmaktadır. Bunun bir sonucu olarak pek çok tehlikeli mal da karayolu kullanılarak taşınmaktadır. Tehlikeli malların taşımacılığının mümkün olan en güvenli ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Antlaşması (ADR) gibi çeşitli uluslararası antlaşmada belirlenen uluslararası kurallara uygun şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.


ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde oluşturulmuş, 29 Ocak 1968 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. ADR’nin hükümleri 2008/68/AT sayılı Avrupa Konseyi Direktifi aracılığıyla Avrupa Topluluk kanununa girmiştir. Türkiye, 22 Mart 2010 tarihinde ADR’ye taraf olmuştur. Bu şekilde Türk mevzuatının ilgili AB mevzuatıyla uyumlaştırılması hedeflenmektedir.

30 Haziran 2015 tarihinden itibaren tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri, en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorundadır.


24 Ekim 2013 RG28801 - TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre; Tehlikeli made güvenlik danışmanı:
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli made güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli made güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Tehlikeli made güvenlik danışmanı eğitmi, sınavı, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgil hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısının artmasını isteyebilecektir. Hedeflenen TMGD’nın görevini yerine getirirken bağımsız olması ve işletmeler tarafından etki altında bırakılmamasıdır.

Oldukça büyük kısmı kapsam dışı bırakılarak 2018'e ötelenmesine rağmen 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren çok sayıda TMGD zorunluluğu bulunmaktadır.
22 Mayis 2014 RG29007 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ hükümlerine göre; TMGD istihdam etme muafiyeti:

GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelikte değişiklik yapılan düzenlemeler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

1- Yurtiçi Kargo taşımacılığı yapan M1, M2 ve M3 Yetki Belgesi sahipleri ile yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapan N1 ve N2 Yetki Belgesi sahipleri “Taşımacı “ tanımına eklendi.

2- Tehlikeli madde taşımacılığındakullanılan taşıtlardan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların, belge almak zorunda oldukları tarih,taşıtların modellerine göre birer yıl ötelendi.
Ayrıca, taşıtların bir an önce kayıt altına alınıp durumlarının tespit edilebilmesinisağlamak amacıyla modellerine göre belli tarihler arasında TSE’ ye başvurularak Taşıt Durum Tespit Belgesi alınması hususunda düzenleme yapıldı.

3- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma süresi 31/12/2014 tarihine kadar uzatıldı.

4- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu 30/06/2015 tarihine ötelendi.

5- Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan ancak ADR anlaşması çerçevesinde sertifikalandırılmamış ve 24/10/2013 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajların yurt içi taşımacılığında kullanımına 31/12/2015 tarihine kadar müsaade edilmiştir.
İlgili Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü
http://www.tmkt.gov.tr/  

24 Ekim 2013 RG28801 - TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131024-4.htm  

22 Mayıs 2014 tarih 29007 sayılı tebliğ linki TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-25.htm  

 
Terms & Conditions